Giải bài tập sgk sinh học chương 5 di truyền học người

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Bài 21. Di truyền y học

 1. Giải bài 5 trang 91 SGK sinh học lớp 12 phần: Di truyền y học
 2. Giải bài 4 trang 91 SGK sinh học lớp 12 phần: Di truyền y học
 3. Giải bài 2 trang 91 SGK sinh học lớp 12 phần: Di truyền y học
 4. Giải bài 1 trang 91 SGK sinh học lớp 12 phần: Di truyền y học
 5. Giải bài "Chúng ta có thể làm gì để phòng ngừa các bệnh ung thư?" trang 91 SGK sinh học lớp 12 phần: Di truyền y học
Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 1. Giải bài 4 trang 96 SGK sinh học lớp 12 phần: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 2. Giải bài 3 trang 96 SGK sinh học lớp 12 phần: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 3. Giải bài 2 trang 96 SGK sinh học lớp 12 phần: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 4. Giải bài 1 trang 96 SGK sinh học lớp 12 phần: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 5. Giải bài "Nguyên nhân gây bệnh AIDS là gì?" trang 96 SGK sinh học lớp 12 phần: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Bài 23. Ôn tập phần di truyền học
 1. Giải bài 9 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 2. Giải bài 8 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 3. Giải bài 7 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 4. Giải bài 6 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 5. Giải bài 5 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 6. Giải bài 4 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 7. Giải bài 3 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 8. Giải bài 2 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 9. Giải bài 1 trang 102 SGK sinh học lớp 12 phần: Ôn tập phần di truyền học
 
Sửa lần cuối: