Giải bài tập sgk sinh học 12 chương 4 ứng dụng di truyền học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
CHƯƠNG IV. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

 1. Giải bài 5 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 2. Giải bài 4 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 3. Giải bài 3 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 4. Giải bài 2 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 5. Giải bài 1 trang 78 SGK sinh học lớp 12 phần: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 1. Giải bài 5 trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 2. Giải bài 4 trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 3. Giải bài 3 trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 4. Giải bài 2 trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 5. Giải bài 1 trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 6. Giải bài 'Nếu bạn có 1 con chó mang kiểu gen quý hiếm" trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 7. Giải bài "cách thức nhận biết sơ bộ các cây tứ bội " trang 82 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
 1. Giải bài 5 trang 86 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
 2. Giải bài 4 trang 86 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
 3. Giải bài 3 trang 86 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
 4. Giải bài 2 trang 86 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
 5. Giải bài 1 trang 86 SGK sinh học lớp 12 phần: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen