Giải bài tập sgk hóa học 10 chương nguyên tử

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài tập sgk hóa học 10 chương nguyên tử
Bài 1. Thành phần nguyên tử
 1. Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử
 2. Giải bài 5 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử
 3. Giải bài 3 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử
 4. Giải bài 2 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử
 5. Giải bài 1 trang 9 sgk hóa học 10 Thành phần nguyên tử
Bài 2. Hạt nhân nguyên tử, nguyên tố hoá học, đồng vị
 1. Giải bài 8 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 2. Giải bài 7 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 3. Giải bài 6 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 4. Giải bài 5 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 5. Giải bài 4 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 6. Giải bài 3 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 7. Giải bài 2 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
 8. Giải bài 1 trang 13 sgk hóa học 10 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố hoá học vàđồng vị
Bài 3. Luyện tập: Thành phần nguyên tử
 1. Giải bài 6 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
 2. Giải bài 5 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
 3. Giải bài 4 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
 4. Giải bài 3 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
 5. Giải bài 2 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
 6. Giải bài 1 trang 18 sgk hóa học 10 Luyện tập Thành phần nguyên tử
Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
 1. Giải bài 6 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
 2. Giải bài 5 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
 3. Giải bài 4 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
 4. Giải bài 3 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
 5. Giải bài 2 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
 6. Giải bài 1 trang 22 sgk hóa học 10 Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
 1. Giải bài 6 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
 2. Giải bài 5 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
 3. Giải bài 4 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
 4. Giải bài 3 trang 28 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
 5. Giải bài 2 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
 6. Giải bài 1 trang 27 sgk hóa học 10 Cấu hình electron nguyên tử
Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

 1. Giải bài 9 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 2. Giải bài 8 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 3. Giải bài 7 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 4. Giải bài 6 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 5. Giải bài 5 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 6. Giải bài 4 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 7. Giải bài 3 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 8. Giải bài 2 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 9. Giải bài 1 trang 30 sgk hóa học 10 Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử
 
Sửa lần cuối: