Đề thi thử môn Hóa Học 2020 trường trung học phổ thông quốc gia yên Lạc 2 lần 1

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử Hóa Học năm 2020 trường THPT Quốc Gia Yên lạc 2 đã tổ chức thi thử lần 1 có đáp án chi tiết. Qua đó giúp các em có thể đối chiếu với kết quả làm bài của mình, tự đánh giá được năng lực của bản thân. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích trong quá trình ôn luyện của các em.
de-thi-thu-mon-hoa-hoc-2020-jpg.7465

Giới thiệu nội dung đề


Câu 41: Dung dịch X chứa H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, dung dịch Y chứa KHCO3 0,3M và BaCl2 0,1M. Cho 0,5 lít dung dịch X phản ứng với 0,5 lít dung dịch Y và đun nóng, sau phản ứng hoàn toàn thấy tổng khối lượng các chất trong dung dịch thu được giảm m gam (giả sử nước bay hơi không đáng kể). Giá trị của m là
A. 18,25.
B. 11,65.
C. 22,65.
D. 10,34.

Câu 42: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H6O4. X tác dụng với NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2, tạo ra muối của axit no Y và ancol Z. Dẫn Z qua CuO nung nóng thu được anđehit T có phản ứng tráng bạc, tạo ra Ag theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 4. Biết Y không có đồng phân bền nào khác. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ancol Z hoà tan Cu(OH)2 để tạo dung dịch màu xanh.
B. Anđehit T là chất đầu tiên trong dãy đồng đẳng.
C. Axit Y có tham gia phản ứng tráng bạc.
D. Ancol Z không no (có 1 liên kết C=C).

Câu 47: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Fe(NO3 )2 , Cu(NO3 )2 và FeCO3 trong bình chân không, thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 22,8 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch chứa đồng thời 0,08 mol KNO3 và 0,68 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch chỉ chứa 98,36 gam muối trung hòa của các kim loại và hỗn hợp khí T gồm NO và H2 . Tỉ khối của T so với H2 là 12,2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 60,72.
B. 60,74.
C. 60,73.
D. 60,75.

Câu 51: Hỗn hợp M gồm este đơn chức mạch hở X, hai anđehit đồng đẳng kế tiếp Y và Z (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp M cần vừa đủ 4,2 lít khí O2 (đktc), thu được 3,92 lít khí CO2 (đktc) và 2,7 gam H2O. Đun nóng 0,1 mol M với lượng vừa đủ dung dịch KOH rồi thêm dung dịch AgNO3 trong NH3 tới khi thu được lượng kết tủa lớn nhất là m gam. Giá trị của m là
A. 21,6.
B. 32,4.
C. 27,0.
D. 37,8.

Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa hỗn hợp các triglixerit tạo bởi từ cả 3 axit panmitic, oleic, linoleic thu được 24,2 gam CO2 và 9 gam H2O. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn 2m gam hỗn hợp X bằng dung dịch KOH vừa đủ sẽ thu được bao nhiêu gam xà phòng?
A. 11,90 gam.
B. 18,64 gam.
C. 21,40 gam.
D. 19,60 gam.

Câu 73: NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiệncoi như có đủ )
A. HCl , KOH , FeCl3 , Cl2 .
B. HCl ,O2 , Cl2 , CuO ,dd AlCl3.
C. KOH , HNO3 , CuO , CuCl2 .
D. H2SO4 , PbO, FeO ,NaOH .

Câu 74: Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H9O2N. Cho A phản ứng với dung dịch NaOH, đun nóng thu được muối B và khí C làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Số đồng phân của A thoả mãn điều kiện trên là
A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 75: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 60%, thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là
A. 18,0.
B. 16,0.
C. 45,0.
D. 40,5.


Link tải đề thi đầy đủ


 
Sửa lần cuối: