Cách dùng Else đặt sau someone/anybody/nothing..v..v...

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng Else đặt sau someone/anybody/nothing..v..v...
A.
Someone/somebody/something, anyone/anybody/anything/ no one/ nobody/nothing, everyone/everybody/everything và những trạng từ somewhere, anywhere, nowhere, everywhere có thể theo sau bởi else (khác):

someone else/somebody else = Some other person.(Người nào khác).

anyone else/anybody else = any other person.

(Bất cứ người nào khác).

No one else/nobody else = no other person, (không ai khác).

everyone else/everybody else = every other person.(mọi người khác.)

Something else = some other thing. (điều gì khác.)

I’m afraid I can't help you. You’ll have to ask someone else.There isn’t anyone else/There’s no one else to ask. (Tôi e rằng không thể giúp bạn được. Bạn sẽ phải nhờ người khác. Không có ai khác để nhờ cả.)

else dùng với các trạng từ :

Somewhere else = in/at/to some other place (Nơi nào khác.)

Anywhere else = in/at/to any other place.(bất cứ nơi nào khác).

nowhere else = in/at/to no other place. (không nơi nào khác).

Are you going anywhere else ?

(Bạn định đi nơi nào khác phải không ? )

B. Someone/somebody, anyone/anybody, no one/nobody else có thể là sở hữu.

I took someone else’s coat. (Tôi đã lấy áo khoác của người nào rồi)

Was anyone else’s luggage opened ? (Hành lý của ai khác đã bị mở không ?)

No one else's luggage was opened. (Không có hánh lý của ai khác đã bị mở.)