Cách dùng Could trong câu nói gián tiếp

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Cách dùng Could trong câu nói gián tiếp
A. Could dùng cho khả năng
1. Could dùng cho khả năng hiện tại thì không đổi :

-I can’t/couldn't stand on my head» he said Anh ta nói : «Tôi không thể trồng chuối ngược») =
He said he couldn't stand, on his head​
Anh ta nói là anh ta không thể trồng chuối ngược)
2. Dùng cho khả năng trong tương lai có thể không đổi hoặc đổi thành Would be able :
He said : «I could do it tomorrow”

(Anh ta nói : «Tôi có thể làm nó vào ngày mai»)

= He said he could do/would be able to do it the next day

(Anh ta nói là anh ta có thể làm vào ngày hôm sau)

3. Could, trong câu điều kiện loại hai được biến đổi tương tự :

« I had the tools I couid mend it, he said

(Anh ta nói : Nếu tôi có dụng cụ tôi có thể sửa nó»)

= He said that if he had the tuols he could/would be able to maid it

(Anh ta nói rằng nếu anh ta có dụng cụ anh ta có thể sửa nó được).

4. Could trong câu điều kiện loại 3 không đổi.

5. Could, dùng cho khả năng trong quá khứ có thể không đổi hoặc đổi sang Had been able :

«I could read when I was three !“ she boasted

(Cô ta nói dóc : «Khi lên ba tuổi tôi đã biết đọc» !)

= She boosted that she could/had been able to read, when she was three

(Có ta nói dóc rằng khi lên ba tuổi cô ta đã biết đọc rồi.

B. Could dùng cho sự cho phép

1. Trong câu điều kiện loại 2 cũng có thể không đổi hoặc đổi thành Would be allowed to :

If I paid my fine I could walk out of prison today» he said (Anh ta nói : -Nếu tôi nộp phạt xong tôi có thể ra tù vào hôm nay .

= He said that if he paid his fine he could/would be allowed to walk out of the prison that day.

(Anh ta nói rằng nếu anh ta nộp phạt xong anh ta có thể được ra khỏi tù vào hôm ấy rồi).


2. Could ở thì quá khứ có thể không đổi hoặc chuyển sang Was/were allowed to hoặc had been allowed to:

He said, When I was o boy I could say up as long as . I liked"( Ông ấy nói : khi còn là một cậu trai tôi đã có thể thức khuya tùy thích“)

He said, that when he was a boy he could/was allowed to a toy up

(Ông ta nói rằng khi còn là con trai ông ta đã có thể thức khuya) hoặc :

He said that as a boy he was/ had been allowed...