Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Các từ tận cùng bằng y
Các từ tận cùng là y trước đó là một phụ âm ta đổi y thành i trước bất cứ hậu tố nào ngoại trừ ing.

carry + ed = carried nhưng carry + ing. = carrying

happy + ly = happily nhưng hurry + ing = hurrying sunny + er = sunnier.

y theo sau một nguyên âm thì không đổi :

obey + ed = obeyed, play + er= player

Đối với dạng số nhiều của danh từ xem 12.