lũy thừa

  1. Học Lớp

    Toán 12 Lũy thừa

    Lũy thừa là chuyên đề quan trọng của lớp 12. một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a$^b$, đọc là lũy thừa bậc b của a, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ. 1...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Học Lũy thừa lớp 12

    1. Định nghĩa lũy thừa và căn Cho số thực b và số nguyên dương n \((n \ge 2)\). Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu \({a^n} = b\). Chú ý: Với n lẻ và \(b \in \mathbb{R}\): Có duy nhất một căn bậc n của \(b\), kí hiệu là \(\sqrt[n]{b}\). 2. Một số tính chất của lũy thừa Giả thuyết rằng...