cầu hình electron

 1. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó. Học Lớp hướng...
 2. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH$_{4}$, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó. Học Lớp...
 3. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO$_{3}$, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó...
 4. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ? b)...
 5. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. a) Tính nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron...
 6. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm các nguyên...
 7. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Từ trái sang phải trong một chu kì, tại sao bán kính nguyên tử các nguyên tố các nguyên tố giàm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ? Học...
 8. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tìm câu sai trong những câu dưới đây: A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. B. Trong chu kì, các nguyên...
 9. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ? b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu...
 10. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau: 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{4}$; 1s$^{2}$2s$^{2}$2p$^{3}$...
 11. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Một nguyên tố ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Hỏi: a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ? b) Các electron...
 12. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Những nguyên tố nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ? Học Lớp hướng dẫn giải - Những nguyên tố khí hiếm đứng cuối chu...
 13. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Những nguyên tố nào đứng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó có đặc điểm chung gì ? Học Lớp hướng dẫn giải - Những nguyên tố kim loại kiềm đứng đầu chu kì...
 14. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Những nguyên tố thuộc nhóm A nào là các nguyên tố s, nguyên tố p ? Số electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố s và p khác nhau thế nào ? Học Lớp hướng dẫn giải...
 15. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Sự biến thiên tính chất của các nguyên tố thuộc chu kì sau được lặp lại tương tự như chu kì trước là do: A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tố ở chu kì sau so với chu kì...
 16. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 41 sgk hóa học 10 Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có A. số electron như nhau B. số lớp electron như nhau C. số electron...