Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học:
Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO$_{3}$, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó.

Học Lớp hướng dẫn giải
Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO$_{3}$, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức hợp chất khí với hiđro của nó là RH$_{2}$, trong phân tử RH$_{2}$, có 5,88% H về khối lượng nên ta có:
\(\% {m_H} = \frac{{2.1}}{{R + 2.1}} \to R = 32\)
Vậy R là S, có nguyên tử khối là 32 đvC.