Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học:
Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH$_{4}$, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó.

Học Lớp hướng dẫn giải
Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH$_{4}$, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO$_{2}$, trong phân tử RO$_{2}$, có 53,3% oxi về khối lượng nên ta có:
\(\% {m_O} = \frac{{2.16}}{{R + 2.16}}.100\% = 53,3\% \to R = 28\)
Vậy R là Si, nguyên tử khối là 28 đvC.