công thức nguyên hàm

  1. Học Lớp

    Toán 12 Lý thuyết nguyên hàm

    1. Kiến thức cần nhớ + Định nghĩa: \(\int {f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)} \) + Tính chất: 1/ \(\int {f'(x)dx = f(x) + C} \) 2/\(\int {kf(x)dx = k\int {f(x)dx} } \) với \(\forall k \ne 0\). 3/ \(\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]dx = } \int {f(x)dx} \pm \int {g(x)dx} \) + Bảng...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Nguyên hàm và bảng công thức tính nhanh

    Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: $\int {f(x)dx} $ Vậy ta viết: $\int {f(x)dx} $ = F(x) + C ⇔ F '(x) = f(x) 1. TÍNH CHẤT $\int {f'(x)} dx = f(x) + C$ $\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]} dx = \int {f(x)} dx \pm \int {g(x)} dx$ $\int...