bảng tuần hoàn

 1. Học Lớp

  HL.1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bảng tuần hoàn hóa học hay còn gọi là bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhờ bảng hệ thống tuần hoàn ta biết số hiệu nguyên tử, cấu hình electron và các tính chất hóa học tuần hoàn của chúng. I. Các nguyên tố hóa học Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn: Các nguyên tố được...
 2. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 9 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Khi cho 0,6 g một kim loại nhóm IIA tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít khí hiđro (ở điều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó. Học Lớp hướng...
 3. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 8 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH$_{4}$, oxit cao nhất của nó chứa 53,3% H về khối lượng. Tìm nguyên tử khối nguyên tố đó. Học Lớp...
 4. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO$_{3}$, trong hợp chất của nó với hiđro có 5,88% H về khối lượng. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố đó...
 5. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng ? b)...
 6. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử của một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28. a) Tính nguyên tử khối. b) Viết cấu hình electron...
 7. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim loại, nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm các nguyên...
 8. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 54 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Từ trái sang phải trong một chu kì, tại sao bán kính nguyên tử các nguyên tố các nguyên tố giàm thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ? Học...
 9. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: Tìm câu sai trong những câu dưới đây: A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. B. Trong chu kì, các nguyên...
 10. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 53 sgk hóa học 10 Luyện tập Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học: a) Căn cứ vào đâu mà người ta xếp các nguyên tố thành chu kì, nhóm ? b) Thế nào là chu kì ? Bảng tuần hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, bao nhiêu chu...
 11. Học Lớp

  Giải bài 9 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 9 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Hãy cho biết số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne. Học Lớp hướng dẫn giải Số electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố Li : 1e, Be : 2e, B : 3e, C : 4e, N ...
 12. Học Lớp

  Giải bài 8 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 8 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm. Học Lớp hướng dẫn giải Số thứ tự của các nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố...
 13. Học Lớp

  Giải bài 7 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 7 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: a) Nhóm nguyên tố là gì ? b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ? c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ? d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ? e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s...
 14. Học Lớp

  Giải bài 6 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 6 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: a) Các nguyên tố được sắp xếp...
 15. Học Lớp

  Giải bài 5 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 5 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Tìm câu sai trong các câu sau đây: A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm. B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân...
 16. Học Lớp

  Giải bài 4 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 4 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào ? A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng. C. Các nguyên tố có cùng số...
 17. Học Lớp

  Giải bài 3 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 3 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là A. 8 và 18. B. 18 và 8. C. 8 và 8. D. 18 và 18. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Đáp án A
 18. Học Lớp

  Giải bài 2 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 2 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là A. 3 và 3. B. 3 và 4. C. 4 và 4. D. 4 và 3. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Bảng tuần hoàn gồm có 3...
 19. Học Lớp

  Giải bài 1 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Giải bài 1 trang 35 sgk hóa học 10 Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là A. 3. B. 5. C. 6. D. 7. Chọn đáp số đúng. Học Lớp hướng dẫn giải Nguyên tố xếp ở chu kì 6 có 6 lớp...