HL.6. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Sự nóng chảy và sự đông đặc.png

I – SỰ NÓNG CHẢY – SỰ ĐÔNG ĐẶC
1. Sự nóng chảy

Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.

2. Sự đông đặc
Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc

II – ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  • Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy
  • Nhiệt độ nóng chảy của một chất luôn bằng nhiệt độ đông đặc của chất đó.
  • Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau thì khác nhau
  • Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của vật không thay đổi
  • Phần lớn các chất rắn khi nóng chảy có kèm theo sự tăng thể tích, còn khi đông đặc thì giảm thể tích. Tuy nhiên, có một số ít chất như đồng, gang, nước lại tăng thể tích khi đông đặc