HL.1. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN
Tất cả các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi

- Có 2 loại co (dãn) của chất rắn đó là: nở dài và nở khối
  • Sự nở dài: nở hoặc co lại theo chiều dài
  • Sự nở khối: vật to lên hoặc bé đi theo thể tích
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
Sự nở vì nhiệt của chất rắn.jpg