H.6. Phương pháp giải bài tập phản ứng của ancol với axit

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
1. Phản ứng với axit vô cơ mạnh
- Axit vô cơ mạnh cắt nhóm OH ancol và thế bằng nguyên tử halogen hoặc gốc axit tương ứng (phản ứng thế nhóm OH của ancol).
- Nếu ancol không no có phản ứng cộng HX
$ROH\,\,+\,\,HA\,\,\xrightarrow{{{t}^{0}}}\,\,RA\,\,+\,\,{{H}_{2}}O$
Ví dụ: C2H5OH + HBr $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ C2H5Br + H2O
CH2=CH-CH2-OH + HBr $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CH3-CHBr-CH2-Br + H2O
2. Phản ứng với axit hữu cơ (phản ứng este hóa)
- Phản ứng giữa nhóm OH của axit và nguyên tử H của ancol
ROH + R’COOH $\overset{{{H}_{2}}S{{O}_{4\,\,}},{{t}^{o}}}{\leftrightarrows}$ R’COOR + H2O

Chú ý:
- Phản ứng được thực hiện trong môi trường axit và đun nóng.

- Phản ứng có tính thuận nghịch nên chú ý đến chuyển dịch cân bằng.
 

Bình luận bằng Facebook