Giải bài 5 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa :
C$_{(r) }$+ CO$_{2(k)}$ \(\rightleftharpoons\) 2CO$_{(k)}$ ∆H > 0

Học Lớp hướng dẫn giải

Nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê:
Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động bên ngoài, như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ, sẽ chuyển dịch câng bằng theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.
Ví dụ minh họa:
C$_{(r) }$+ CO$_{2(k)}$ \(\rightleftharpoons\) 2CO$_{(k)}$ ∆H > 0
- Nồng độ: Khi ta cho thêm vào một lượng khí CO$_{2}$ nồng độ trong hệ sẽ tăng lên làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận tức là phản ứng chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ CO$_{2}$.
- Nhiệt độ: Khi ta tăng nhiệt độ thấy cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận tức là phản ứng chuyển dịch theo chiều thu nhiệt.
- Áp suất: Khi ta tăng áp suất của hệ thấy cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch tức là cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm số mol phân tử khí (giảm áp suất).