Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 3 trang 146 sgk hóa học 10 Luyện tập oxi và lưu huỳnh:
Khi khí H$_{2}$S và axit H$_{2}$SO$_{4}$ tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét :
- Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử.
- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.
a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.
b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

Học Lớp hướng dẫn giải
a)
- Khí H$_{2}$S chỉ thể hiện tính khử vì S ở trong H$_{2}$S có số oxi hóa thấp nhất là -2 nên chỉ có thể nhường e.
- H$_{2}$SO$_{4}$ chỉ thể hiện tính oxi hóa vì S trong H$_{2}$SO$_{4}$ có số oxi hóa cao nhất là +6 nên chỉ có thể nhận thêm e.
b) Phản ứng hóa học minh họa:
2H$_{2}$S + O$_{2}$ -> 2H$_{2}$O + 2S
2 H$_{2}$SO$_{4}$ + Cu -> CuSO$_{4}$ + SO$_{2}$ + 2H$_{2}$O