Giải bài 1 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 1 trang 163 sgk hóa học 10 Cân bằng hóa học:
Ý nào sau đây là đúng:
A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hóa học.
B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.
C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học.
D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình phản ứng phải bằng nhau.
Học Lớp hướng dẫn giải
A. Sai vì không phải phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng.
B. Sai vì khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì tốc độ phản ứng thuận bằng với tốc độ phản ứng nghịch nhưng phản ứng vẫn tiếp tục xảy ra.
D. Sai vì khi ở trạng thái cân bằng khối lượng các chất ở hai vế của phương trình có thể khác nhau.
Đáp án C