nguyên hàm biến đổi số

  1. Học Lớp

    Toán 12 Nguyên hàm và bảng công thức tính nhanh

    Nguyên hàm của f(x) là một hàm F(x) có đạo hàm bằng f(x), nghĩa là, F′(x) = f(x). Kí hiệu: $\int {f(x)dx} $ Vậy ta viết: $\int {f(x)dx} $ = F(x) + C ⇔ F '(x) = f(x) 1. TÍNH CHẤT $\int {f'(x)} dx = f(x) + C$ $\int {\left[ {f(x) \pm g(x)} \right]} dx = \int {f(x)} dx \pm \int {g(x)} dx$ $\int...