hàm số mũ và logarit

  1. Học Lớp

    Toán 12 Công thức giải nhanh hàm số mũ và logarit

    Hàm số mũ, hàm số logarit và hàm số lũy thừa là phần quan trọng chương 2 lớp 12 sách Giải Tích. Để học tốt phần này các em cần nhớ rõ Công thức giải nhanh hàm số mũ, công thức giải nhanh hàm số lũy thừa và công thức giải nhanh hàm số logarit. Định nghĩa: Hàm số mũ là hàm số có dạng y= a$^{x}$ (...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Giải nhanh hàm số mũ và hàm số logarit

    Hàm số mũ và hàm số logarit là bài quan trọng nhất thuộc chương 2 giải tích lớp 12. Bài viết này sẽ giúp học sinh hiểu rõ kiến thức về đồ thị hàm số mũ, đồ thị hàm số logarit. Được trình bày chi tiết từ cách tìm tập xác định hàm số mũ - logarit; sự biến điệu; tiệm cận và hình dạng đồ thị hàm số...