hàm số bậc 3

  1. Học Lớp

    Toán 12 Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số đồng biến trên (1;2)

    Đạo Hàm Và ứng Dụng|Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ đồ Thị Hàm Số|Hàm Số Bậc 3| Đồ thị nào sau đây là đồ thị của hàm số đồng biến trên (1;2) A. (1), (2) và (4) B. (1) và (3) C. (3) và (2) D. (4) và (3)
  2. Học Lớp

    Toán 12 Cực trị của hàm số bậc 3

    Tìm cực trị hàm số bậc 3 tưởng chừng đơn giản nhưng nó đã gây không ít khó khăn, nhất là các em học lý thuyết hàm bậc 3 chưa ổn. Bài viết này sẽ trình bày phương pháp tìm cực trị của hàm số bậc 3 tỉ mỉ, dễ hiểu Bài toán tổng quát: Cho hàm số bậc 3 có dạng y = f(x) = ax$^{3}$ + bx$^{2}$ + cx + d...