công thức giải nhanh logarit

  1. Học Lớp

    Toán 12 Công thức logarit

    Công thức logarit là phần quan trọng với họ sinh lớp 12, giúp học sinh giải nhanh bài toán liên quan tới logarit. Công thức logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b và a ≠ 1 . Số α thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là logarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\)...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Phương trình logarit và bất phương trình logarit

    A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. 2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ...