chuyên đề hình học 12

  1. Học Lớp

    Tài liệu Công thức hình học không gian lớp 12

    Bài viết này sẽ hệ thống lý thuyết, công thức hình học không gian lớp 12. Đây là những công thức hình học không gian 12 quan trọng học sinh cần phải nhớ để làm các bài tập sau này. Bài viết này ngoài giới thiệu lý thuyết cần phải nhớ còn giới thiệu các công thức tính thể tích của các khối đa...