Tài liệu Công thức hình học không gian lớp 12

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
Công thức hình học không gian lớp 12| Hình học không gian|Công thức hình học 12|hình học không gian 12 |
Khối đa diện là phần không gian được giới hạn bởi một hình đa diện, kể cả hình đa diện đó.
 • Những điểm không thuộc khối đa diện được gọi l| điểm ngo|i của khối đa diện.
 • Những điểm thuộc khối đa diện nhưng không thuộc hình đa diện đó được gọi là điểm trong củakhối đa diện. Tập hợp các điểm trong được gọi là miền trong, tập hợp những điểm ngoài được gọi là miền ngoài của khối đa diện.
 • Mỗi hình đa diện chia c{c điểm còn lại của không gian th|nh hai miền không giao nhau là miền trong và miền ngoài của hình đa diện, trong đó chỉ có miền ngoài là chứa hoàn toàn một đường thẳng nào đó.
Tài liệu gồm:
 1. Khối đa diện
 2. Khối đa diện lồi
 3. Thể tích khối đa diện
 4. Các công thức hình học phẳng
 5. Công thức giải nhanh khối chóp
 6. Công thức thể tích từ diện
 7. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
 8. Công thức giải nhanh mặt nón
 9. Công thức giải nhanh mặt trụ
 10. Công thức giải nhanh mặt cầu
 11. Công thức hình học không gian khối tròn xoay
 12. Các dạng bài tập hình học không gian
Hình học không gian 12 (1).png

Hình học không gian 12 (2).png

Hình học không gian 12 (3).png

Hình học không gian 12 (4).png

Hình học không gian 12 (5).png

Hình học không gian 12 (6).png

Hình học không gian 12 (7).png

Hình học không gian 12 (8).png

Hình học không gian 12 (9).png

Hình học không gian 12 (10).png

Hình học không gian 12 (11).png

Hình học không gian 12 (12).png

Hình học không gian 12 (13).png

Hình học không gian 12 (14).png

Hình học không gian 12 (15).png

Hình học không gian 12 (16).png

Hình học không gian 12 (17).png

Hình học không gian 12 (18).png

Hình học không gian 12 (19).png

Hình học không gian 12 (20).png

Hình học không gian 12 (21).png

Hình học không gian 12 (22).png

Hình học không gian 12 (23).png

Hình học không gian 12 (24).png

Hình học không gian 12 (25).png

Hình học không gian 12 (26).png

Hình học không gian 12 (27).png

Hình học không gian 12 (28).png

Hình học không gian 12 (29).png

Hình học không gian 12 (30).png

Hình học không gian 12 (31).png

Hình học không gian 12 (32).png

Hình học không gian 12 (33).png

Hình học không gian 12 (34).png

Hình học không gian 12 (35).png

Hình học không gian 12 (36).png

Hình học không gian 12 (37).png

Hình học không gian 12 (38).png

Hình học không gian 12 (39).png

Hình học không gian 12 (40).png

Hình học không gian 12 (41).png
 

Bình luận bằng Facebook