Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and ...)

Số ngày tháng và cân đo (numerals, date and weights and measures)