Thực hiện phản ứng giữa N$_{2}$ và H$_{2}$ (tỉ lệ mol 2 : 5) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp có áp suất giảm 10% so với ban đầu (tro

Khánh Linh

New member
Thực hiện phản ứng giữa N$_{2}$ và H$_{2}$ (tỉ lệ mol 2 : 5) trong bình kín có xúc tác, thu được hỗn hợp có áp suất giảm 10% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH$_{3}$ là
A. 21%
B. 71,5%
C. 20%
D. 17,5%
 

Duy Tài

New member
Chọn phương án: A
Phương pháp giải:
Giả sử ban đầu n$_{N2}$ = 2 mol và n$_{H2}$ = 5 mol
PTHH : N$_{2}$ + 3H$_{2}$ 2NH$_{3}$
Bđ: 2 5 (Ta thấy: 2/1 > 5/3 nên hiệu suất tính theo H$_{2}$)
Pư: a → 3a → 2a mol
Sau: 2-a 5-3a 2a mol
→ n$_{khí sau pư}$ = 7 - 2a (mol)
Vì trong bình kín nhiệt độ không đổi thì \(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\) → a
→ \(H = \frac{{{n_{{H_2}pu}}}}{{{n_{{H_2}b{\rm{d}}}}}}.100\% \)
Lời giải chi tiết:
Giả sử ban đầu n$_{N2}$ = 2 mol và n$_{H2}$ = 5 mol
PTHH : N$_{2}$ + 3H$_{2}$ 2NH$_{3}$
Bđ: 2 5 (Ta thấy: 2/1 > 5/3 nên hiệu suất tính theo H$_{2}$)
Pư: a → 3a → 2a mol
Sau: 2-a 5-3a 2a mol
→ n$_{khí sau pư}$ = 7 - 2a (mol)
Vì trong bình kín nhiệt độ không đổi thì \(\frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{p_1}}}{{{p_2}}}\) nên \(\frac{7}{{7 - 2{\rm{a}}}} = \frac{p}{{0,9p}}\) → a = 0,35 mol
→ \(H = \frac{{{n_{{H_2}pu}}}}{{{n_{{H_2}b{\rm{d}}}}}}.100\% = \frac{{3.0,35}}{5}.100\% = 21\% \)
Đáp án A