Thể tích N$_{2 }$( đktc ) thu được khi nhiệt phân 40g NH$_{4}$NO$_{2}$ là :

Thể tích N$_{2 }$( đktc ) thu được khi nhiệt phân 40g NH$_{4}$NO$_{2}$ là :
A. 22,4 lít
B. 44,8 lít
C. 14 lít
D. 4,48 lít
 

Pham Tram

New member
Chọn phương án: C
Lời giải chi tiết:
NH$_{4}$NO$_{2}$ -> N$_{2}$ + 2H$_{2}$O
0,625 -> 0,625 mol
⇒ V$_{N2}$ = 14 lit
Đáp án C