: Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục là ai?

Thảo Nguyễn

New member
: Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục là ai?
A. Phan Huy Chú
B. Lê Quý Đôn
C. Trịnh Hoài Đức
D. Lê Hữu Trác
 

Quynh Chi Vu

New member
Tác giả của cuốn Phủ biên tạp lục - công trình sử học - địa chí về vùng đất Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn rất có giá trị là Lê Quý Đôn.
Đáp án cần chọn là: B