Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là

Quốc gia có tỉ lệ dân thành thị cao nhất là
A. Việt Nam. B.Phi-lip-pin.
C. In-đô-nê-xi-a. D.Xin-ga-po.