Phép chia phân số

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Lý thuyết về phép chia phân số môn toán lớp 4 với nhiều dạng bài cùng phương pháp kèm bài tập vận dụng

1. Phép chia phân số

a) Phân số đảo ngược
Phân số đảo ngược của một phân số là phân số đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu số thành tử số.
Ví dụ: Phân số \(\dfrac{3}{2}\) gọi là phân số đảo ngược của phân số \(\dfrac{2}{3}\).
b) Phép chia hai phân số
Quy tắc
: Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Ví dụ : \(\dfrac{7}{{15}}:\dfrac{2}{3} = \dfrac{7}{{15}} \times \dfrac{3}{2} = \dfrac{{21}}{{30}} = \dfrac{7}{{10}}\)

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1:

Tìm thương của hai phân số
Phương pháp: Áp dụng quy tắc chia hai phân số.

Dạng 2:

Tính giá trị các biểu thức:
Phương pháp giải: Áp dụng các quy tắc tính giá trị biểu thức như ưu tiên tính trong ngoặc trước, thực hiện phép tính nhân, chia trước, phép cộng trừ sau …

Dạng 3:

So sánh
Phương pháp: Tính giá trị các biểu thức, sau đó áp dụng các quy tắc so sánh phân số.

Dạng 4:

Tìm x
Phương pháp giải: Xác định xem \(x\) đóng vai trò nào, từ đó tìm được \(x\) theo các quy tắc đã học lớp lớp 3.

Dạng 5:

Toán có lời văn