Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu

Nguyen Tuan

New member
Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu
A. Xích đạo. B. Cận nhiệt đới.
C. Ôn đới. D. Nhiệt đới gió mùa.