Nhận xét nào về N$_{2}$ là sai?

Nhận xét nào về N$_{2}$ là sai?
A. Ở điều kiện thường, N$_{2}$ là chất khí
B. Phân tử N$_{2 }$có chứa liên kết ba
C. Khí N$_{2}$ tan rất tốt trong nước
D. Khí N$_{2}$ không duy trì sự cháy và sự hô hấp