Hỏi: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở

Tâm Trần

New member
Hỏi: Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở
A. màng bên.
B. màng cơ sở.
C. màng tiền đình.
D. màng cửa bầu dục.