HL.3. Dấu hiệu chia hết cho 9

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
1. Ví dụ
Dấu hiệu chia hết cho 9.JPG


2. Dấu hiệu chia hết cho \(9\)
Các số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\).
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho \(9\) thì không chia hết cho \(9\).
Nếu tổng các chữ số của số A chia \(9\) còn dư thì số đó chính là số dư khi chia A cho \(9\).