HL.12. Sự nổi

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
#1
su-noi-jpg.5073

I - KHI NÀO VẬT CHÌM, KHI NÀO VẬT NỔI?
Gọi $P$ là trọng lượng của vật, ${F_A}$ là lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật.
Nếu ta thả vật ở trong chất lỏng thì:
  • Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác-si-mét \({F_A}\) nhỏ hơn trọng lượng \(P\): \({F_A} < P\)
  • Vật nổi lên khi: \({F_A} > P\)
  • Vật lơ lửng trong chất lỏng khi: \({F_A} = P\)
II - ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG CỦA CHẤT LỎNG
Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: \({F_A} = d.V\)
Trong đó:
  • ${F_A}$ : Lực đẩy Ác-si-mét $\left( N \right)$
  • \(d\): trọng lượng riêng của chất lỏng $\left( {N/{m^3}} \right)$
  • $V$: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ trong chất lỏng $\left( {{m^3}} \right)$
  • V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng chứ không phải là thể tích của vật.
  • Khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên vật có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự