Hậu quả lớn nhất của chiến tranh Trịnh - Nguyễn đối với lịch sử dân tộc là gì?

Hậu quả lớn nhất của chiến tranh Trịnh - Nguyễn đối với lịch sử dân tộc là gì?
A. Tàn phá nền kinh tế đất nước
B. Khiến đời sống nhân dân khổ cực
C. Sức mạnh phòng thủ đất nước bị suy giảm
D. Đất nước bị chia cắt hơn 200 năm
 

Minh Thoa Mai

New member
Hậu quả lớn nhất của cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn làm đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ.
Đáp án cần chọn là: D