Giải bài 5 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT
Giải bài 5 trang 25 sgk vật lý 11 Công của lực điện:
Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?
A. -1,6.10$^{-16}$ J.
B. +1,6.10$^{-16}$ J.
C. -1,6.10$^{-18}$ J.
D. +1,6.10$^{-18}$ J.

Học Lớp hướng dẫn giải
Đáp án D.
Dưới tác dụng của lực điện, electron di chuyển ngược chiều điện trường (tức ngược chiều đường sức điện).
Ta có: \(A = {q_e}.E.s.\cos \alpha \)
Với \(\alpha = \left( {\overrightarrow F ,\overrightarrow d } \right) = {180^0}\)
\( \Rightarrow A = {q_e}.E.s.\cos \alpha \)
\(= - {1,6.10^{ - 19}}{.1000.10^{ - 2}}.c{\rm{os}}180 \)
\(= {1,6.10^{ - 18}}J\)