Cho 10 lít khí N$_{2}$ tác dụng với H$_{2}$ dư với hiệu suất 60% (biết các khí đo cùng điều kiện). Thể tích khí NH$_{3}$ thu được là

Cho 10 lít khí N$_{2}$ tác dụng với H$_{2}$ dư với hiệu suất 60% (biết các khí đo cùng điều kiện). Thể tích khí NH$_{3}$ thu được là
A. 6 lít.
B. 8 lít.
C. 10 lít.
D. 12 lít.
 

Lê Du Ngoại

New member
Chọn phương án: D
Phương pháp giải:
Công thức hiệu suất: \(H = \frac{{luong\,phan\,ung}}{{luong\,ban\,dau}}.100\% \)
Lời giải chi tiết:
Ta có: V$_{N2(pư)}$ = V$_{N2(bđ)}$.(H/100) = 10.(60/100) = 6 lít
PTHH: N$_{2}$ + 3H$_{2}$ ⇄ 2NH$_{3}$
Theo PTHH → V$_{NH3}$ = 2.V$_{N2}$ = 12 lít
Đáp án D