Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

Học Lớp

Administrator
Thành viên BQT

Bài toán:

Biết \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?
TÌM MỘT SỐ KHI BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ.png
Nhận xét:
a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là:\(8:2 = 4\) (quả)
Số cam trong rổ là:\(4 \times 3 = 12\) (quả)

b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:
\(8:2 \times 3 = 12\) (quả )
Bài giải​
Số cam trong rổ là: \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )
Đáp số: \(12\) quả cam.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{2}{3}\) của số đó là \(8\) ta lấy \(8\) chia cho \(2\) rồi nhân với \(3\).

Chú ý:Coi số cam trong rổ là \(1\) đơn vị. Theo đề bài ta có \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Do đó, để tìm số cam trong rổ ta có thể lấy \(8\) chia cho \(\dfrac{2}{3}\).
Ta có lời giải như sau:
  • Số cam trong rổ là: \(8:\dfrac{2}{3} = 12\) (quả)
  • Đáp số: \(12\) quả cam.
Khi làm bài ta có thể làm một trong hai cách đã cho.