Angkor in Cambodia has been listed as a UNESCO World ____________.

Quỳnh Em

New member
Angkor in Cambodia has been listed as a UNESCO World ____________.
A. Wonder
B. Common
C. Country
D. Heritage
 
Chọn đáp án: D
Giải thích:
UNESCO World Heritage: Di sản thế giới được UNESCO công nhận
Dịch: Khu vực Angkor ở Cam-pu-chia được ghi vào danh sách Di sản thế giới được UNESCO công nhận.