toán học lớp 7

  1. Học Lớp

    Toán học lớp 7

    Toán lớp 7: I - Số Hữu Tỉ. Số Thực 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ 2. Cộng trừ các số hữu tỉ 3. Nhân chia các số hữu tỉ 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ 6. Tỉ lệ thức 7. Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau 8. Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần...