so sánh hai phân số

  1. Học Lớp

    Ôn tập So sánh hai phân số

    1. So sánh hai phân số cùng mẫu số Quy tắc: Trong hai phân số có cùng mẫu số: Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. Ví dụ:\(\dfrac{2}{5} < \dfrac{3}{5}; \;\;\;\;\; \dfrac{3}{5}...