sự đồng ý và sự bất đồng với những ý kiến

  1. Học Lớp

    Sự đồng ý và sự bất đồng với những ý kiến

    Sự đồng ý và sự bất đồng với những ý kiến A. Những sự đồng ý với những ý kiến xác định được hình thành với yes/so/of course (lẽ dĩ nhiên) + trợ động từ xác định. Nếu một trợ động từ thứ nhất thì động từ này được lặp lại. Nếu không có trợ động từ thì do, does hay did được dùng : He works too...