hàm số bậc ba

  1. Học Lớp

    Toán 12 Dạng 5. Sự biến thiên và đồ thị các hàm số

    C1 5. BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ_ĐÔNG_NQA TẢI TÀI LIỆU
  2. Học Lớp

    Toán 12 Các dạng hàm số bậc ba

    Hàm số bậc ba $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d (a \neq 0)$. Bài toán 1: Cho hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$. Khi nào hàm số có hai điểm cực trị. Phương pháp: Đạo hàm hàm bậc ba có dạng $y'=3ax^{2}+2bx+c$ Để hàm số có cực trị thì phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta>0 $...