công thức giải nhanh loga

  1. Học Lớp

    Toán 12 Phương trình logarit và bất phương trình logarit

    A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa Phương trình lôgarit là phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. Bất phương trình lôgarit là bất phương trình có chứa ẩn số trong biểu thức dưới dấu lôgarit. 2. Phương trình và bất phương trình lôgarit cơ...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Chuyên đề logarit

    A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với \(a \ne 1\). Số \(\alpha \) thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\) . Ta viết: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow {a^\alpha } = b.\) 2. Các...