chuyên đề toán lớp 6

  1. Học Lớp

    Toán học lớp 6

    Toán lớp 6: I - Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên HL.1. Tập hợp, phần tử của tập hợp HL.2. Tập hợp các số tự nhiên HL.3. Số phần tử của một tập hợp, tập hợp con HL.4. Phép cộng và phép nhân HL.5. Phép trừ và phép chia HL.6. Lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số HL.7. Thứ...