chuyên đề lũy thừa

  1. Học Lớp

    Toán 12 Lũy thừa

    Lũy thừa là chuyên đề quan trọng của lớp 12. một phép toán hai ngôi của toán học thực hiện trên hai số a và b, kết quả của phép toán lũy thừa là tích số của phép nhân có b thừa số a nhân với nhau. Lũy thừa ký hiệu là a$^b$, đọc là lũy thừa bậc b của a, số a gọi là cơ số, số b gọi là số mũ. 1...
  2. Học Lớp

    Toán 12 Chuyên đề hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit

    1.1. Định nghĩa: Hàm số $y = {x^\alpha }$ với $\alpha \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm số lũy thừa. 1.2. Tập xác định: Tập xác định của hàm số $y = {x^\alpha }$ là: $D = \mathbb{R}$ nếu $\alpha $ là số nguyên dương. $D = \mathbb{R}\backslash \left\{ 0 \right\}$ với $\alpha $ nguyên âm hoặc...