chuyên đề loga

  1. Học Lớp

    Toán 12 Chuyên đề logarit

    A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Định nghĩa: Cho hai số dương a, b với \(a \ne 1\). Số \(\alpha \) thỏa mãn đẳng thức \({a^\alpha } = b\) được gọi là lôgarit cơ số a của b và kí hiệu là \({\log _a}b\) . Ta viết: \(\alpha = {\log _a}b \Leftrightarrow {a^\alpha } = b.\) 2. Các...