biểu thức đại số

 1. Học Lớp

  HL.1. Khái niệm về biểu thức đại số

  1. Các kiến thức cần nhớ Trong toán học, vật lí,… ta thường gặp các biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có cả các chữ (đại diện cho các số). Người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số. Trong biểu thức đại số Những...
 2. Học Lớp

  HL.2. Giá trị của một biểu thức đại số

  1. Các kiến thức cần nhớ Để tính giá trị của một biểu thức đại số ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Thay chữ bởi giá trị số đã cho (chú ý các trường hợp phải đặt số trong dấu ngoặc). Bước 2: Thực hiện các phép tính (chú ý đến thứ tự thực hiện các phép tính: thực hiện phép lũy thừa, rồi đến...
 3. Học Lớp

  HL.3. Đơn thức

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến. Số \(0\) được gọi là đơn thức không. Ví dụ: 1; \( - \dfrac{3}{4}{x^2}y\left( { - 7x} \right)\); $2xy;…$ 2. Đơn thức thu gọn Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ...
 4. Học Lớp

  HL.4. Đơn thức đồng dạng

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác $0$ và có cùng phần biến. Các số khác $0$ được coi là những đơn thức đồng dạng. Ví dụ: Các đơn thức \(\dfrac{2}{3}{x^2}y;\) \( - 2{x^2}y;\) \({x^2}y;\) \(6{x^2}y\) là các đơn thức đồng dạng. 2...
 5. Học Lớp

  HL.5. Đa thức

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó. Mỗi đơn thức được coi là đa thức. Ví dụ: \({x^3} - 3;\) \(xyz - a{x^2} + by\); \(a\left( {3xy + 7x} \right)\) là các đơn thức. 2. Thu gọn đa thức Đưa đa thức...
 6. Học Lớp

  HL.6. Cộng trừ đa thức

  1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) hai đa thức, ta làm như sau: Bước 1: Viết hai đa thức trong dấu ngoặc Bước 2: Thực hiện bỏ dấu ngoặc (theo quy tắc dấu ngoặc) Bước 3: Nhóm các hạng tử đồng dạng Bước 4: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Ví dụ: Cho đa thức \(P(x) = 3 + 5{x^2} - 3{x^3}...
 7. Học Lớp

  HL.7. Đa thức một biến

  I. Các kiến thức cần nhớ 1. Đa thức một biến Đa thức một biến Là tổng của những đơn thức của cùng một biến Mỗi số được coi là một đa thức một biến Bậc của đa thức một biến (khác đa thức không, đã thu gọn) là số mũ lớn nhất của biến trong đa thức đó. Ví dụ: Đa thức \(5{x^5} + 4{x^3} - 2{x^2} +...
 8. Học Lớp

  HL.8. Cộng trừ đa thức một biến

  1. Các kiến thức cần nhớ Để cộng (hay trừ) các đa thức một biến, ta làm một trong hai cách sau Cách 1: Cộng, trừ đa thức theo “hàng ngang” Cách 2: Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa giảm (hoặc tăng) của biến rồi đặt phép tính theo cột dọc tương ứng như cộng, trừ các số (chú...
 9. Học Lớp

  HL.9. Nghiệm của đa thức một biến

  1. Các kiến thức cần nhớ Định nghĩa nghiệm đa thức một biến: Nếu tại \(x = a,\) đa thức $P(x)$ có giá trị bằng $0$ thì ta nói $a$ (hoặc $x = a$) là một nghiệm của đa thức đó. Ví dụ: Tìm nghiệm của đa thức \(P( y ) = 2y + 6\) Giải Từ \(2y + 6 = 0 \)\(\Rightarrow 2y = - 6 \Rightarrow y = -...